Algemene voorwaarden Affinita Cosmetica

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 – Algemene bepalingen
Artikel   3 - Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten
Artikel   4 – Levering
Artikel   5 – Leveringstermijnen
Artikel   6 - Onderzoek klachten
Artikel   7 - Recht van ontbinding overeenkomst op afstand
Artikel   8 – Overmacht
Artikel   9 - Prijzen, kosten en betalingen
Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 11 - Algemeen klachtenbeleid
Artikel 12 – Slotbepalingen
Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 14 - Afspraak afzeggen
Artikel 15 - Levertermijn
Artikel 16 - Bedenktijd/retour
Artikel 17 - Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven Artikel 18 – Bestelling geplaatst


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

Affinita Cosmetica, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Dijkstra Dienstverlening., gevestigd aan De Binnenbaan 1C 8731 DV te Wommels, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 73963860.

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Affinita Cosmetica een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: een koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   Partijen: Affinita Cosmetica en de koper gezamenlijk.

Overeenkomst :iedere tussenpartij en tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Affinita Cosmetica zich jegens de koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van producten.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Affinita Cosmetica en een consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Affinita Cosmetica en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Affinita Cosmetica geen georganiseerd systeem voor verkoop is gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Affinita Cosmetica op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.

Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Affinita Cosmetica aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, velgen, motorreinigers, ruitenreinigers, multireinigers, interieurreinigers en andere reiniger, cleaner en protectors.

Website: affinitacosmetica.com

Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Webshop: affinitacosmetica.com

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van elk aanbod van Affinita Cosmetica en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Affinita Cosmetica en koper.

De eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 - AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elk aanbod van Affinita Cosmetica is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Affinita Cosmetica kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de koper.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Aan een overeenkomst van Affinita Cosmetica die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een overeenkomst van Affinita Cosmetica die gebaseerd is op door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen.

Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid1,totstand op het moment dat het aan de koper gerichte aanbod van Affinita Cosmetica op de daartoe door Affinita Cosmetica aangewezen wijze door de koper is aanvaard. In geval aan de bestelling van de koper geen concreet aan hem gericht aanbod van Affinita Cosmetica vooraf is gegaan, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Affinita Cosmetica de bestelling van koper schriftelijk, zoals per e-mail, heeft bevestigd.

Een bestelling geplaatst middels de webwinkel wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Affinita Cosmetica aan de koper bevestigd.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Affinita Cosmetica nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien de koper de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4 - LEVERING

Levering van de producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Bij gebreke van een dergelijke afspraak, geschiedt levering op het door de koper opgegeven afleveradres.

Affinita Cosmetica behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 7, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Affinita Cosmetica als bedoeld in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Affinita Cosmetica verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is Affinita Cosmetica gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van het uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Affinita Cosmetica verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-in ontvangst name door de koper zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper binnen een redelijke door Affinita Cosmetica aangezegde termijn alsnog tot in ontvangst name van de producten overgaan, bij gebreke waarvan Affinita Cosmetica bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en extra kosten als bedoeld in het vorige lid.


ARTIKEL 5 - LEVERINGSTERMIJNEN

Affinita Cosmetica spant zich in om de leveringstermijnen waar toe hij zich jegens de koper heeft verbonden, na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Affinita Cosmetica treedt niet eerder in dan nadat de Koper Affinita Cosmetica Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Affinita Cosmetica zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Indien Affinita Cosmetica voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken gegevens, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat Affinita Cosmetica deze gegevens heeft ontvangen.

In geval van verzuim van Affinita Cosmetica als bedoeld in lid 2, is de koper gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de koper aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet- geleverde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 - ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT

De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Affinita Cosmetica. Indien de producten evenwel worden geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de koper en Affinita Cosmetica, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de koper de producten heeft meegenomen.

Indien de koper niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Affinita Cosmetica uit een dergelijke klacht van de koper geen enkele verplichting voort.

Affinita Cosmetica staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een eventueel door Affinita Cosmetica, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens Affinita Cosmetica kan doen gelden.

Het bepaalde in lid1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek mededeling heeft gedaan aan Affinita Cosmetica.

Ook indien de Koper tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Koper tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.

Geen grond voor klachten en aanspraken op grond van non-conformiteit, zijn gebreken van Producten na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Affinita Cosmetica toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik of toepassing in strijd met de gebruiksvoorschriften en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de Producten.


ARTIKEL 7 - RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:

de levering van Producten, waaronder alle reinigingsmiddelen begrepen, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming, veiligheid en/of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;

een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Affinita Cosmetica aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Affinita Cosmetica. Zo spoedig mogelijk nadat Affinita Cosmetica in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Affinita Cosmetica de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.

Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Affinita Cosmetica retourneren.

De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Affinita Cosmetica is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

TerugleveringvandeProductendientplaatstevindenbinnen14dagennadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

Indien de consument gebruikmaakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

Affinita Cosmetica zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Affinita Cosmetica zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Affinita Cosmetica niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Affinita Cosmetica aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

De voorwaarden genoemd onder dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de Koper die dit recht uitoefent als Consument.

ARTIKEL 8- OVERMACHT

Affinita Cosmetica is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Affinita Cosmetica bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9 - PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

Tenzij door Affinita Cosmetica uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Affinita Cosmetica vermelde prijzen inclusief btw, alsook onverminderd het bepaalde in het volgende lid, exclusief eventuele bezorgkosten, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.

Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Affinita Cosmetica aangewezen betaalmethoden, binnen de door Affinita Cosmetica aangezegde of vermelde termijn. In geval van vooruitbetaling is Affinita Cosmetica niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de Koper zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.

Indientijdigebetalingachterwegeblijft,treedthetverzuimvandeKoper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Koper aan Affinita Cosmetica verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

De prijzen zoals vermeld op de website van Affinita Cosmetica, worden gehanteerd onder voorbehoud van kennelijke fouten of vergissingen aan de zijde van verkoper, zoals typefouten. Verkoper heeft het recht om de koper, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de verkoper het recht de bestelling te annuleren en is dientengevolge een eventuele overeenkomst niet tot stand gekomen.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens het bepaalde is Affinita Cosmetica na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. In het bijzonder is Affinita Cosmetica niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een omstandigheid als bedoeld.

Affinita Cosmetica draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Affinita Cosmetica kan worden toegerekend.

Affinita Cosmetica is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Mocht Affinita Cosmetica ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Affinita Cosmetica te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Koper dient Affinita Cosmetica hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Affinita Cosmetica ter zake vervalt.

De aansprakelijkheid van Affinita Cosmetica is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Affinita Cosmetica betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Affinita Cosmetica nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Affinita Cosmetica afgesloten verzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Affinita Cosmetica dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Affinita Cosmetica bedraagt een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

De Koper vrijwaart Affinita Cosmetica van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Affinita Cosmetica toerekenbaar is. Indien Affinita Cosmetica uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Affinita Cosmetica zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Affinita Cosmetica, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Affinita Cosmetica en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN KLACHTBELEID

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Affinita Cosmetica.

Bij Affinita Cosmetica ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12 - SLOTBEPALINGEN

Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Affinita Cosmetica totdat de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Affinita Cosmetica aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 - Afspraak afzeggen

Mocht u onverhoopt uw gemaakte afspraak met Affinita Cosmetica niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval 24 uur van tevoren telefonisch aan ons kenbaar te maken.
(zondagen, maandagen en feestdagen niet meegerekend).
Wij zullen deze afspraak dan niet bij u in rekening brengen.
Indien u om dringende redenen de afspraak niet op tijd kan afzeggen dan zullen wij daar uiteraard rekening mee houden.

Artikel 15 - Levertermijn

Op voorraad?  = binnen 2 werkdagen in huis

De meeste producten uit ons assortiment zijn uit voorraad leverbaar. Hierdoor bedraagt de levertijd van onze producten meestal 1 tot 2 werkdagen. Wij streven er naar om alle bestellingen die worden besteld en betaald op dezelfde dag te verzenden. 

Mocht het onverhoopt voorkomen dat een product niet op voorraad is, dan zullen we je berichten per e-mail. Je hebt dan altijd de keus om de bestelling te annuleren, waarna we het aankoopbedrag aan je zullen retourneren.

Artikel – 16 Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@affinitacosmetica.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te retourneren, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel – 17 Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

 Artikel – 18 Bestelling geplaatst

Een bestelling geplaatst middels de webwinkel wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Affinita Cosmetica aan de koper bevestigd. (Automatisch versturen naar koper instaleren groene tekst niet plaatsen dus ff verwijderen!!!)

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 20 januari 2023.